Globe with Stars

www.wipservice.com explained


WIP เซอร์วิส ให้อะไรกับคุณบ้าง ?

ให้ประโยชน์โดยตรงทางเศรษฐกิจแก่สมาชิก ในลักษณะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั่วโลก.
โดยสหกรณ์จะทำการช่วยเหลือ เช่น การจัดซื้อสินค้า จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชน เช่นจัดซื้อเครื่องจักร และสร้างอาคารทุกประเภท เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมใช้สอยในราคาที่ยุติธรรม

รูปแบบทางกฎหมายของสหกรณ์บริการ WIP

รูปแบบการให้บริการสหกรณ์คือร่วมมือกันทำงานในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลประโยชน์ที่ได้ถือเป็นผลประโชยน์ที่จะได้รับร่วมกัน.
WIP Service มาจาก We International Private Service บุคคลที่ร่วมบริการระหว่างประเทศ :
สหกรณ์ WIP Service เป็นชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย สหกรณ์นี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสวิส, มีการลงทะเบียนและสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยท่านสามารถดูได้ที่ : http://zefix.admin.ch/ Übersetzung von Englisch nach Deutsch CH - Nummer : CH - 020.5.000.458 - 9

สมาชิกของสหกรณ์

จากระบบทุนนิยมคือใครมีหุ้นมากก็มีสิทธิ์มากหรือได้รับผลประโยชน์มาก แต่สมาชิกสหกรณ์WIPมีข้อแตกต่างจากระบบนั้นตรงที่ แต่ละท่านมี 1 เสียง ดังนั้นสหกรณ์จะอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นสถาบันในระบอบ ประชาธิปไตย และด้วยการเป็นสมาชิก คุณสามารถใช้บริการของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

การใช้จ่ายของกำไรสุทธิสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสิ่งต่างๆ

30% ของกำไรสุทธิที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในระยะยาวดังต่อไปนี้ :
เพื่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่มั่นคงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์, การปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน,สิทธิความรับผิดชอบในการส่งเสริมและให้ความเคารพต่อมนุษย์,สัตว์, พืช, โลกและ ร่วมส่งเสริมหุ้นส่วน ,ครอบครัว,ชุมชน, ส่งเสริมข้อมูลที่ไม่ใช่การชักจูง เปิดกว้างและเป็นความจริง.สนับสนุนสิ่งพิมพ์และสื่อเสรี, ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการศึกษา การฝึกอบรมและเริ่มต้นธุรกิจ พัฒนาความสามารถของคนเพื่อ เป็นพื้นฐานสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของตน สนับสนุนวิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤต, การส่งเสริมการช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของผู้คนและสินค้าในช่วงวิกฤต, การส่งเสริม การกระจายอำนาจ การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ risk-free/low-risk จากแหล่งธรรมชาติในระยะยาวได้โดยไม่ต้องความเสี่ยงต่อการขาดแคลน, สนับสนุนการดื่มน้ำสะอาดและการ กำจัดน้ำเสียเพื่อสุขภาพสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการ

เราช่วยโครงการ

30% ของกำไรสุทธิที่จะใช้อย่างคุ้มค่า สำหรับโครงการชุมชน / องค์กรการกุศล ผ่านค่าธรรมเนียมรายปีของคุณคุณจะทำให้แผนการที่ดีเหล่านี้เป็นไปได้. คุณสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ เนื่องจากทุกโครงการจะมีการเผย แพร่บนเว็บไซต์และสามารถตรวจสอบเอกสารได้ บางโครงการมีเว็บแคมติดตั้ง เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นออนไลน์ เรายินดีรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างมากในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการร่วมลงมือปฏิบัติ กรุณาติดต่อเราถ้าคุณมีความประสงค์เช่นนั้น

หลากหลายวัตถุประสงค์ ,หนึ่งจุดมุ่งหมายพื้นฐาน

ด้วยจำนวนที่หลากหลายของวัตถุประสงค์อาจทำให้คุณประหลาดใจหรือสงสัย แต่เรานำเอาหลายวัตุถุประสงค์นั้นมาเชื่อมโยงกัน ด้วยการสนับสนุนจากรายได้ 30% ของกำไรและคุณจะเข้าใจว่าในที่สุดมันก็จะสามารถส่งเสริม และคุ้มครองชีวิตด้วยบริการเหล่านี้

โลกของเรา

แรกเริ่มในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เจริญเติบโตและรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรือง มีสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย. แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบทั่วโลก, คนเริ่มที่จะเข้าใจและตระหนักว่าเหตุการณ์บางอย่างนั้นส่งผลกระทบต่อทุกระบบเศรษฐกิจและในทางปฏิบัติของประชากรทั้งหมดทั่วโลก. เราจึงต้องการที่จะทำในส่วนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกๆคนในรุ่นนี้และในอนาคตมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้จากการพัฒนาความรู้ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และเรียนรู้ที่จะเอาชนะความผิดพลาดของตัวเอง ทุกแง่มุมของ สังคมร่วมสมัยของเราด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, การเมือง โดยจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว. ด้วยวิธีการของเราเริ่มต้นกับบุคคลแต่ละคน.เรามีความเข้าใจว่าในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงฟันเฟืองที่จะถูกเปลี่ยนหรือแทนที่กันได้ แต่เราถือว่าแต่ละบุคคลเป็นรากฐานของสังคมที่จะขับเคลื่อนปัจจุบันและ อนาคต. การร่วมมือกันอย่างเป็นอิสระและร่วมกันรับผิดชอบอย่างมีศักดิ์ศรี ,มีความเคารพ, มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง และนั่นคือพลังผลักดันจากทุกบุคคลเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน. เราจึงจัดตั้ง สหกรณ์ (Cooperative)WIP Service โดยคำนึงถึงความต้องการของชีวิต และเพื่อความอยู่รอดของทุกบุคคลในสังคมในปัจจุบันสู่อนาคต

Improve - Protect - Serve

เกี่ยวกับโลโก้หรือตราสัญลักษณ์

รูปดาวห้าแฉก (Pentagram)เป็นเครื่องหมายแห่งการป้องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เชื่อว่าสามารถป้องกันศัตรู และวิญญาณชั่วร้าย. ด้วยสาเหตุนี้เราจึงนำสัญลักษณ์นี้มีเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์

October 10, 2010